English     |    Nederlands

Collectie en opbouw
van de C. G. Jung Bibliotheek


Verzameld werk van C.G. Jung

Centraal staat het verzameld werk van Jung in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Daaraan aansluitend de afzonderlijke werken van Jung in diverse talen.

Jungianen

Een derde categorie vormen de 'Jungianen', d.w.z. auteurs, in diverse talen, die vertrouwd zijn met het gedachtengoed van Jung uit hoofde van hun beroep of belangstelling.

Overige werken met betrekking tot de analytische psychologie

Een vierde categorie omvat de boeken en geschriften over thema's, die betrekking hebben op de analytische psychologie, zoals dromen, mythologieën, sprookjes, alchemie, gnosis, religie, mystiek, kunst en cultuur.

Overige

Een vijfde categorie omvat werken betrekking hebbend op andere psychologieën en op psychotherapieën.
De bibliotheek kent ook een geactualiseerde collectie internationale vaktijdschriften.Catalogi
van de C. G. Jung Bibliotheek

Raadpleeg hier de auteurs-catalogus.
Raadpleeg hier de boektitels-catalogus.
Raadpleeg hier de tijdschriften-catalogus.

De links openen in een nieuw venster.Neem een kijkje
in de C.G. Jung Bibliotheek

 • C.G. Jung Bibliotheek
 • De bibliotheek heeft een balkon!
 • Geordend en gecategoriseerd
 • In deze ruimte worden ook jaarlijks lezingen gegeven.
 • Jung verzameld werk
 • The Journals of Analytical Psychology


Aanwinst 2015


Wayenburg, G.A.M. van (red):
Compte rendu des travaux du Ier congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et de l'assistence des aliénés.

Tenu à Amsterdam du 2 à 7 Septembre 1907 rédigé par G. van Wayenburg,
Amsterdam: J.H. de Bussy, 1908.

Mevr. drs. C. Balhan vertelt waarom dit werk zo'n interessante aanwinst is.
Aanwinsten 2017


Jung and the Question of Science
Het boek bevat acht essays en een vijftal dialogen,
waaraan meewerkten Raya A. Jones, Robert A. Sagal en anderen.
Centrale vraag in het boek:
Is de analytische psychologie wetenschap?
191 p.
Routledge 2014


Jung in Amersfoort

Een verzameling van verslagen tijdens de lezingenweek die Jung in 1935 hield in de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Bijeengebracht en geannoteerd door Dr. Tjeu van den Berk.
40 p.
Gedrukt als Jung-Bulletin


Aanwinsten 2020


Het Rode Boek (Liber Novus) van Jung lag tientallen jaren in een bankkluis in Zürich. De vraag is of het ooit voor publicatie bedoeld was. Maar toen het in 2009 op de wereldmarkt verscheen, werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd.
In 2019 verscheen bij Uitgeverij Van Warven te Kampen een vertaling in het Nederlands van de hand van Hans Huisman.


The text of The Red Book draws on material from The Black Books between 1913 and 1916.
Approximately fifty percent of The Red Book derives directly from The Black Books, with very light editing and reworking.
The Black Books are not personal diaries but the records of the unique self-experimentation that Jung called his ‘confrontation with the unconscious’.
Text: Philemon Foundation


The Jung-Keller Letters presents Jung in dialogue with a Protestant theologian. Adolf Keller, a Swiss Protestant theologian, was one of the first pastors to become interested in psychoanalysis and came into contact with Jung in 1907.
He sided with Jung after the latter's separation from the psychoanalytic movement. Played an active role in the ‘Zürich School’ and in the Psychological Club.
Tekst: Philemon Foundation


Aanwinsten 2022


De studie 'WILLIAM JAMES en C.G. JUNG'
levert een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de psychologie in Amerika en de invloed van William James op Jung, evenals een fascinerende verkenning van wat het betekent om ten volle mens te zijn.
Steven Herrmann biedt de lezer een fascinerende reis door de open en nieuwsgierige verkenning van de menselijke natuur door twee van de meest invloedrijke psychologen van de moderne tijd: de filosoof William James, Harvard Professor en oprichter van American Psychology en C.G. Jung.
Gebaseerd op historisch onderzoek en een genuanceerde lezing van hun werk.


Een van de krachtigste verhalen van wetenschappers, intellectuelen en van de algemene cultuur in Europa tijdens de vroege decennia van de twintigste eeuw was dat de wereld was onttoverd: ontdaan van echt mysterie, zonder inherente betekenis, en niet-gerelateerd aan een spirituele of goddelijke realiteit.
In 'Breaking the spell of disenchantment', onderzoekt Roderick Main de verscheidene manieren waarop C.G. Jung 's analytische psychologie, ontwikkeld in de zelfde periode, laat zien hoe hij deze dominante opvattingen uitdaagt.

Aanwinsten 2024

 • Dr. J.H. van der Hoop – Nieuwe richtingen in de zielkunde – De introspectieve psychologie van Freud en Jung.
  Dr. J.H. van der Hoop – Nieuwe richtingen in de zielkunde – Het Onbewuste en de Persoonlijkheid. Van Loghum Slaterus & Visser, Arnhem 1921 - 1923.
  Jan van der Hoop (1887-1950), arts en later privaatdocent voor het vak Neurosenleer aan de Universiteit van Amsterdam, was een van de grootste Nederlandse jungiaanse denkers. Hij was een centrale figuur in Jungs leven tijdens de duistere dertiger jaren van het nationaal-socialisme. Als een vriend stond hij hem terzijde, maar schroomde niet hem soms van repliek te dienen. 'He is more Jungian than Jung' (Ernest Jones, biograaf van Freud).
  Een invloedrijk boek in zijn vakgebied was 'Nieuwe richtingen in de zielkunde', dat in 1921 verscheen en dat tijdens zijn leven niet minder dan drie drukken kende. Een Engelse vertaling kende twee drukken. Aan de tweede en derde druk heeft Van der Hoop nog veel veranderd. De tweede druk werd voor een derde deel een nieuw boek en ook de derde kende nog flinke wijzigingen en aanvullingen. Zeer uitvoerig wijdt hij een geheel hoofdstuk aan 'Bezwaren tegen Freuds opvattingen'. Van der Hoop was in de herfst van 1913 bij Jung in analyse, d.w.z. in de periode dat Freud Jung liet vallen en dat Jung de zwaarste crisis in zijn leven had. In latere jaren bezocht hij de Club nog regelmatig en gaf hij er voordrachten.
  Tekst: Tjeu van den Berk

 • Dr. J.C.A. Fetter – Menschbeschouwing en Zielzorg, tweede herziene druk – Uitgeverij J. Ploegsma, Zeist, 1934.
  Johan Fetter (1885-1959), remonstrants predikant en literatuurwetenschapper, liet in 1934 het Nederlandse geletterde publiek in zijn 'Menschbeschouwing en Zielzorg' voor het eerst kennismaken met het gedachtegoed van Jung. Dat lag tot dan verscholen in enkele vakpublicaties. Dat publiek las hier voor het eerst over Jungs typen- en archetypenleer, over zijn opvattingen over het libido, de droom, het collectief onbewuste, het individuatieproces en de gnosis. Iemand als Quispel leerde Jung kennen via Fetter. Zijn boek, waarin ook Freud en anderen worden besproken, kende twee drukken. Het was in feite een bundeling van een aantal lezingen die Fetter gehouden had op de Leidse universiteit. Hij had in 1928 een sabbatperiode om naar Zürich af te reizen, waar hij niet alleen Jung en Maeder ontmoette, maar ook geïnspireerd werd door tal van jungianen. Fetter was een gevierd spreker en werd vooral bekend vanwege zijn toespraken op de radio.
  Tekst: Tjeu van den Berk

Aanwinsten 2023


 • Joseph Campbell, auteur van ‘De held met de duizend gezichten’ is de samensteller van een serie van zes boeken met zes onderscheiden thema’s met daarin bijdragen van deelnemers aan de jaarlijkse conferenties in Ascona rondom Carl Gustav Jung, bekend als de Eranos Tagungen.
  Uitgegeven bij Princeton, Bollingen series XXX 1-6.
 • C.G. Jung - Briefe an Hedy Wyss
  Daimon Verlag
 • Myers schreef het boek Human Personality, een breed en diepgaand onderzoek naar buitengewone ervaringen.
  Hoewel het relatief onbekend is gebleven heeft het een grote invloed gehad op William James, Henri Bergson, André Breton, Carl Jung en vele anderen. Dit boek is een bron voor wie zich verdiept in de transpersoonlijke en spirituele aspecten van filosofie, wetenschap, religie en kunst.

Jungian Archive Content

Jungiaans Archiefmateriaal

 • Verzameling van Edward F. Edinger
  De papieren (3.100 items; 10.077 afbeeldingen) van de vooraanstaande Jungiaanse analyticus Edward F. Edinger (1922-1998) beslaan de jaren 1550 (fotocopie van een alchemistische verhandeling) tot 2016, waarbij het grootste deel van het materiaal dateert van 1951 tot 1998.
  De collectie illustreert het vermogen van Edinger om de ideeën en concepten van C.G. Jung op een eenvoudige en precieze manier uit te leggen, waardoor Jungs werk toegankelijker wordt.